LT
(5.8 km 120 Hm ?? P)

Stockmayer, Michael   Müller, Markus
Füll-Time-Wappler [C]   Kassel Huskies - 2. Liga! [B]
Platz 1 in 40:32
KM-Schnitt: 6.99
  Platz 22 in 46:57
KM-Schnitt: 8.09
3:51
3:51
P 1
N 91
4:31
4:31
7:09
3:18
P 2
N 162
8:29
3:58
8:34
1:25
P 3
N 92
10:01
1:32
11:48
3:14
P 4
N 144
13:25
3:24
17:11
5:23
P 5
N 90
18:42
5:17
22:03
4:52
P 6
N 108
24:25
5:43
23:36
1:33
P 7
N 52
26:23
1:58
27:26
3:50
P 8
N 164
30:55
4:32
29:07
1:41
P 9
N 35
34:05
3:10
31:10
2:03
P 10
N 135
36:31
2:26
33:19
2:09
P 11
N 136
39:32
3:01
37:18
3:59
P 12
N 37
43:20
3:48
38:51
1:33
P 13
N 102
45:07
1:47
39:53
1:02
P 14
N 99
46:14
1:07
40:32
0:39
P 15
N Z
46:57
0:43

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

LEN1
(5.9 km 110 Hm ?? P)

Lenkei, Zsolt   Müller, Kirsten
Tipo Elit Budapest [E]   Kassel Huskies - 2. Liga! [C]
Platz 1 in 41:48
KM-Schnitt: 7.08
  Platz 44 in 72:35
KM-Schnitt: 12.3
2:15
2:15
P 1
N 01
3:41
3:41
4:33
2:18
P 2
N 02
6:49
3:08
6:02
1:29
P 3
N 03
9:20
2:31
11:11
5:09
P 4
N 04
17:41
8:21
15:07
3:56
P 5
N 05
23:46
6:05
18:40
3:33
P 6
N 06
31:50
8:04
24:20
5:40
P 7
N 07
43:07
11:17
27:57
3:37
P 8
N 08
49:50
6:43
30:00
2:03
P 9
N 09
53:55
4:05
32:15
2:15
P 10
N 10
57:21
3:26
37:12
4:57
P 11
N 11
66:01
8:40
40:50
3:38
P 12
N 12
71:30
5:29
41:48
0:58
P 13
N Z
72:35
1:05

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

LEN2
(5.9 km 110 Hm ?? P)

Körner, Ralph   Steube, Michael
Boarischa Oachkatzlschwoaf [A]   Kassel Huskies - 2. Liga! [A]
Platz 1 in 43:48
KM-Schnitt: 7.42
  Platz 43 in 67:04
KM-Schnitt: 11.37
2:54
2:54
P 1
N 01
3:28
3:28
5:03
2:09
P 2
N 02
6:08
2:40
7:57
2:54
P 3
N 03
10:17
4:09
9:31
1:34
P 4
N 04
12:52
2:35
14:52
5:21
P 5
N 05
21:44
8:52
19:07
4:15
P 6
N 06
28:35
6:51
25:04
5:57
P 7
N 07
41:20
12:45
30:48
5:44
P 8
N 08
49:30
8:10
34:06
3:18
P 9
N 09
53:15
3:45
36:58
2:52
P 10
N 10
58:10
4:55
39:46
2:48
P 11
N 11
62:16
4:06
43:06
3:20
P 12
N 12
66:05
3:49
43:48
0:42
P 13
N Z
67:04
0:59

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

LEN3
(5.9 km 110 Hm ?? P)

Stockmayer, Michael   Müller, Markus
Füll-Time-Wappler [C]   Kassel Huskies - 2. Liga! [B]
Platz 1 in 43:04
KM-Schnitt: 7.3
  Platz 21 in 55:09
KM-Schnitt: 9.35
3:13
3:13
P 1
N 50
3:28
3:28
4:54
1:41
P 2
N 91
5:16
1:48
9:23
4:29
P 3
N 92
10:23
5:07
14:33
5:10
P 4
N 111
15:54
5:31
18:00
3:27
P 5
N 94
20:11
4:17
20:17
2:17
P 6
N 95
23:06
2:55
24:15
3:58
P 7
N 134
28:06
5:00
27:45
3:30
P 8
N 151
33:25
5:19
35:11
7:26
P 9
N 135
42:53
9:28
37:13
2:02
P 10
N 136
48:17
5:24
40:04
2:51
P 11
N 36
51:23
3:06
42:23
2:19
P 12
N 99
54:19
2:56
43:04
0:41
P 13
N Z
55:09
0:50

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe