H19Lang
(3.0 km 12 P)

Axel Fischer   Michael Steube   Markus Müller
TG Bielefeld   OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 12:05
KM-Schnitt: 4.03
  Platz 4 in 13:11
KM-Schnitt: 4.39
  Platz 5 in 13:15
KM-Schnitt: 4.42
1:11
1:11
P 1
N 76
1:07
1:07
P 1
N 76
1:07
1:07
1:40
0:29
P 2
N 73
1:38
0:31
P 2
N 73
1:35
0:28
3:04
1:24
P 3
N 69
3:06
1:28
P 3
N 69
3:17
1:42
4:03
0:59
P 4
N 64
4:08
1:02
P 4
N 64
4:18
1:01
4:59
0:56
P 5
N 74
5:00
0:52
P 5
N 74
5:24
1:06
6:40
1:41
P 6
N 71
7:02
2:02
P 6
N 71
7:09
1:45
8:03
1:23
P 7
N 32
8:42
1:40
P 7
N 32
8:37
1:28
9:02
0:59
P 8
N 33
9:55
1:13
P 8
N 33
9:41
1:04
9:28
0:26
P 9
N 70
10:23
0:28
P 9
N 70
10:11
0:30
10:34
1:06
P 10
N 31
11:26
1:03
P 10
N 31
11:34
1:23
11:29
0:55
P 11
N 56
12:29
1:03
P 11
N 56
12:34
1:00
11:47
0:18
P 12
N 100
12:53
0:24
P 12
N 100
12:57
0:23
12:05
0:18
P 13
N Z
13:11
0:18
P 13
N Z
13:15
0:18

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

D19Lang
(2.4 km 10 P)

Kerstin Kahmann   Insa Müller
TG Northeim   OSC Kassel
Platz 1 in 11:38
KM-Schnitt: 4.85
  Platz 10 in 16:55
KM-Schnitt: 7.05
1:14
1:14
P 1
N 79
1:21
1:21
2:47
1:33
P 2
N 71
3:20
1:59
4:07
1:20
P 3
N 76
8:15
4:55
5:24
1:17
P 4
N 64
9:56
1:41
6:29
1:05
P 5
N 69
11:20
1:24
7:21
0:52
P 6
N 67
12:27
1:07
8:36
1:15
P 7
N 68
13:29
1:02
9:42
1:06
P 8
N 74
14:46
1:17
11:00
1:18
P 9
N 54
16:13
1:27
11:17
0:17
P 10
N 100
16:32
0:19
11:38
0:21
P 11
N Z
16:55
0:23

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

D1516
(1.9 km 10 P)

Hannah Teweleit   Annika Witte
OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 13:08
KM-Schnitt: 6.91
  Platz 4 in 15:25
KM-Schnitt: 8.11
2:04
2:04
P 1
N 78
2:14
2:14
3:19
1:15
P 2
N 71
3:18
1:04
5:06
1:47
P 3
N 68
5:16
1:58
5:53
0:47
P 4
N 76
5:59
0:43
7:47
1:54
P 5
N 32
7:45
1:46
8:37
0:50
P 6
N 79
8:37
0:52
9:23
0:46
P 7
N 33
9:23
0:46
10:42
1:19
P 8
N 31
10:45
1:22
11:44
1:02
P 9
N 34
12:41
1:56
12:42
0:58
P 10
N 100
14:53
2:12
13:08
0:26
P 11
N Z
15:25
0:32

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe